معلمان راهنما با رصد فرآیند یادگیری دانش‌آموزان بر بهبود شیوه‌ی تدریس معلمان، بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی و بهبود شیوه‌ی ارزشـيابی تأثیر بسیاری دارند.

* همراهی با برنامه‌ی هفتگی آموزشی دانش‌آموز برای تسهیل فرآیند یادگیری

* بررسی کیفیت یادگیری با تحلیل آزمون‌های دانش‌آموزان

* برنامه‌ریزی تسهیلی و نظارت بر حسن انجام کارها

* برگزاری همایش‌های مجازی

* بررسی و پیشنهاد منابع آموزشی متناسب با سطح دانش‌آموز

* حمایت روان‌شناختی از والدین

* بررسی مباحث خانوادگی و مرتبط با آموزش دانش‌آموزان

* ارجاع به متخصص

* دریافت، جمع‌بندی، تحلیل و بازخورد والدین

* ارائه‌ی‌بازخوردهای کیفیت آموزش و ارتباط‌گیری دانش‌آموزان

* بررسی انطباق طرح درس و پیشرفت تدریس و یادگیری دانش‌آموزان

* ارائه‌ی تحلیل آزمون‌ها

* ارائه‌ی پیشنهادهای کاربردی