نهم

Admin bar avatar
3,200,000 تومان
نهم

در این بسته دروس زیر تدریس می‌شود:

ریاضی، علوم (فیزیک- شیمی- زیست- زمین)، ادبیات(فارسی، نگارش)،زبان انگلیسی، مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمانی، قرآن، تفکر، فناوری، عربی، ورزش، هنر

ویژگی های این بسته:

به کارگیری کادر علمی و اجرایی قوی و باتجربه

 کیفیت بالای صدا و تصویر ویدئوهای آموزشی

 استفاده از ﺳﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن و متحرک ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺒﻂ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﺼﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺘﮕﯽ رواﻧﯽ و ﭼﺸﻤﯽ دانش‌آموزان

 به کارگیری ﺗﯿﻢ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری و ﺗﺪوﯾﻦ حرفه‌ای ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ویدئوهای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ

 استفاده از ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ و دوربین‌های ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ شده روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ و راﺣﺘﯽ دانش‌آموزان

 توجه ﺑﻪ ﺳﻦ و روﺣﯿﺎت دانش‌آموزان در اﺳﺘﻔﺎده از رنگ‌ها و نورپردازی‌ها ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎو دکور جذاب ﺗﺪرﯾﺲ و ﺿﺒﻂ کلاس‌ها

 طراحی قالب‌های ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺘﯽ ﺟﺬاب و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮدرس

 به کارگیری ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب در ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ اﺷﮑﺎل به ویژه اﺷﮑﺎل درس رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖ‌ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ

 تولید پاورپوینت‌های ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮا

 رعایت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﭼﯿﻨﺶ دروس و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺘﮕﯽ دانش‌آموزان در ﯾﮏ روز و در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ

 حضور در دﺳﺘﺮس ﻣﻌﻠﻢ راﻫﻨﻤﺎ در ﮐﻨﺎر دانش‌آموز و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

 نظارت ﺑﺮ ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دانش‌آموز در کلاس‌های آﻧﻼﯾﻦ

 کنترل وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دانش‌آموز از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزمون‌های ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎﻫﺎنه

برای اطلاعات بیشتر و دیدن نمونه فیلم‌ها، درس‌یارها، نحوه مشاوره آموزشی، برنامه‌های هفتگی و ساعات مصوب کلیک کنید.

 

ثبت نام‌کنندگان در دوره‌های کامل مدرسه مجازی مبتکران این پایه، از امتیازهای زیر (بدون پرداخت هزینه مجزا) برخوردار هستند:

کتاب‌های آموزشی پیشرفت تحصیلی (درس یار- 5 جلد)
فعالیت‌های فوق برنامه (رباتیک، روبیک وخوشنویسی)
آزمون‌های هفتگی
آزمون‌های دوره‌ای سراسری مبتکران

خدمات معلم راهنما

ویژگی های دوره

  • درس 0
  • آزمونها 0
  • مدت زمان 45 ساعت
  • سطح مهارت مبتدی
  • زبان فارسی
  • دانشجویان 11
  • ارزیابی بله
3,200,000 تومان