پنجم ابتدایی

2,400,000 تومان
پنجم

در این بسته دروس زیر تدریس می‌شود:

ریاضی، ادبیات (فارسی-املا-انشاء)، علوم، سرگرمی، مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمانی، قرآن، هنر، ورزش

ویژگی های پیشرفته

به کارگیری کادر علمی و اجرایی قوی و باتجربه

کیفیت بالای صدا و تصویر ویدئوهای آموزشی

استفاده از ﺳﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن و متحرک ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺒﻂ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﺼﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺘﮕﯽ رواﻧﯽ و ﭼﺸﻤﯽ دانش‌آموزان

به کارگیری ﺗﯿﻢ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداری و ﺗﺪوﯾﻦ حرفه‌ای ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ویدئوهای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ

استفاده از ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ و دوربین‌های ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮای اراﺋﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ شده روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ و راﺣﺘﯽ دانش‌آموزان

توجه ﺑﻪ ﺳﻦ و روﺣﯿﺎت دانش‌آموزان در اﺳﺘﻔﺎده از رنگ‌ها و نورپردازی‌ها ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎو دکور جذاب ﺗﺪرﯾﺲ و ﺿﺒﻂ کلاس‌ها

طراحی قالب‌های ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺘﯽ ﺟﺬاب و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮدرس

به کارگیری ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب در ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی و ﻃﺮاﺣﯽ اﺷﮑﺎل به ویژه اﺷﮑﺎل درس رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖ‌ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ

تولید پاورپوینت‌های ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮا

رعایت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﭼﯿﻨﺶ دروس و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺴﺘﮕﯽ دانش‌آموزان در ﯾﮏ روز و در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ

حضور در دﺳﺘﺮس ﻣﻌﻠﻢ راﻫﻨﻤﺎ در ﮐﻨﺎر دانش‌آموز و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

نظارت ﺑﺮ ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دانش‌آموز در کلاس‌های آﻧﻼﯾﻦ

کنترل وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دانش‌آموز از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزمون‌های ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎﻫﺎنه

برای اطلاعات بیشتر و دیدن نمونه فیلم‌ها، درس‌یارها، نحوه مشاوره آموزشی، برنامه‌های هفتگی و ساعات مصوب کلیک کنید.

 

ثبت نام‌کنندگان در دوره‌های کامل مدرسه مجازی مبتکران این پایه، از امتیازهای زیر (بدون پرداخت هزینه مجزا) برخوردار هستند:

کتاب‌های آموزشی پیشرفت تحصیلی (درس یار- 3 جلد)
بسته ابزار کمک‌آموزشی ریاضی
فعالیت‌های فوق برنامه (رباتیک، روبیک وخوشنویسی)
آزمون‌های هفتگی
آزمون‌های دوره‌ای سراسری مبتکران

خدمات معلم راهنما

ویژگی های دوره

  • درس 0
  • آزمونها 0
  • مدت زمان 54 ساعت
  • دانشجویان 28
  • ارزیابی بله
2,400,000 تومان