هشتم تیزهوشان

2,700,000 تومان
هشتم-تیزهوش

در این بسته دروس زیر تدریس می‌شود:

هندسه، حساب، علوم، فارسی، هوش و استعداد، هدیه‌های ‌آسمانی، قرآن

ویژگی های این بسته:

به کارگیری کادر علمی و اجرایی قوی و باتجربه

کیفیت بالای صدا و تصویر ویدئوهای آموزشی

استفاده از ﺳﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن و متحرک ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺒﻂ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﺼﺮي و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺴﺘﮕﯽ رواﻧﯽ و ﭼﺸﻤﯽ دانش‌آموزان

به کارگیری ﺗﯿﻢ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري و ﺗﺪوﯾﻦ حرفه‌ای ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ویدئوهای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ

استفاده از ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ و دوربین‌های ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ شده روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﻂ و راﺣﺘﯽ دانش‌آموزان

توجه ﺑﻪ ﺳﻦ و روﺣﯿﺎت دانش‌آموزان در اﺳﺘﻔﺎده از رنگ‌ها و نورپردازی‌ها ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎو دکور جذاب ﺗﺪرﯾﺲ و ﺿﺒﻂ کلاس‌ها

طراحی قالب‌های ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺘﯽ ﺟﺬاب و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮدرس

به کارگیری ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب در ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي و ﻃﺮاﺣﯽ اﺷﮑﺎل به ویژه اﺷﮑﺎل درس رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮاي ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖ‌ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ

تولید پاورپوینت‌های ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺬاب ﺑﺮاي ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮا

رعایت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﭼﯿﻨﺶ دروس و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺴﺘﮕﯽ دانش‌آموزان در ﯾﮏ روز و در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ

حضور در دﺳﺘﺮس ﻣﻌﻠﻢ راﻫﻨﻤﺎ در ﮐﻨﺎر دانش‌آموز و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

نظارت ﺑﺮ ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دانش‌آموز در کلاس‌های آﻧﻼﯾﻦ

کنترل وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دانش‌آموز از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزمون‌های ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎﻫﺎنه

برای اطلاعات بیشتر و دیدن نمونه فیلم‌ها، درس‌یارها، نحوه مشاوره آموزشی، برنامه‌های هفتگی و ساعات مصوب کلیک کنید.

 

ثبت نام‌کنندگان در دوره‌های کامل مدرسه مجازی مبتکران این پایه، از امتیازهای زیر (بدون پرداخت هزینه مجزا) برخوردار هستند:

کتاب‌های آموزشی (شهاب- 3 جلد)
آزمون‌های هفتگی
آزمون‌های دوره‌ای سراسری مبتکران

خدمات معلم راهنما

ویژگی های دوره

  • درس 0
  • آزمونها 0
  • مدت زمان 33 ساعت
  • سطح مهارت حرفه ای
  • زبان فارسی
  • دانشجویان 3
  • ارزیابی بله
2,700,000 تومان