هشتم

3,100,000 تومان
هشتم

در این بسته دروس زیر تدریس می‌شود:

ریاضی، علوم (فیزیک- شیمی- زیست- زمین)، ادبیات(فارسی، نگارش)،زبان انگلیسی، مطالعات اجتماعی، هدیه‌های آسمانی، قرآن، تفکر، فناوری، عربی، ورزش، هنر

ویژگی های این بسته:

به کارگیری کادر علمی و اجرایی قوی و باتجربه

کیفیت بالای صدا و تصویر ویدئوهای آموزشی

استفاده از ﺳﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن و متحرک ﻫﻨﮕﺎم ﺿﺒﻂ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﺼﺮي و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺴﺘﮕﯽ رواﻧﯽ و ﭼﺸﻤﯽ دانش‌آموزان

به کارگیری ﺗﯿﻢ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري و ﺗﺪوﯾﻦ حرفه‌ای ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ویدئوهای ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ

استفاده از ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ و دوربین‌های ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اراﺋﻪ وﺿﻮح ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ شده روی ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺴﻠﻂ و راﺣﺘﯽ دانش‌آموزان

توجه ﺑﻪ ﺳﻦ و روﺣﯿﺎت دانش‌آموزان در اﺳﺘﻔﺎده از رنگ‌ها و نورپردازی‌ها ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎو دکور جذاب ﺗﺪرﯾﺲ و ﺿﺒﻂ کلاس‌ها

طراحی قالب‌های ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺘﯽ ﺟﺬاب و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺮدرس

به کارگیری ﺗﯿﻢ ﻣﺠﺮب در ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي و ﻃﺮاﺣﯽ اﺷﮑﺎل به ویژه اﺷﮑﺎل درس رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮاي ﺗﻔﻬﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ و راﺣﺖ‌ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﯽ

تولید پاورپوینت‌های ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺟﺬاب ﺑﺮاي ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﺘﻮا

رعایت اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﭼﯿﻨﺶ دروس و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺴﺘﮕﯽ دانش‌آموزان در ﯾﮏ روز و در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ

حضور در دﺳﺘﺮس ﻣﻌﻠﻢ راﻫﻨﻤﺎ در ﮐﻨﺎر دانش‌آموز و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

نظارت ﺑﺮ ﺣﻀﻮر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دانش‌آموز در کلاس‌های آﻧﻼﯾﻦ

کنترل وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دانش‌آموز از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ آزمون‌های ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﻣﺎﻫﺎنه

برای اطلاعات بیشتر و دیدن نمونه فیلم‌ها، درس‌یارها، نحوه مشاوره آموزشی، برنامه‌های هفتگی و ساعات مصوب کلیک کنید.

 

ثبت نام‌کنندگان در دوره‌های کامل مدرسه مجازی مبتکران این پایه، از امتیازهای زیر (بدون پرداخت هزینه مجزا) برخوردار هستند:

کتاب‌های آموزشی پیشرفت تحصیلی (درس یار- 5 جلد)
فعالیت‌های فوق برنامه (رباتیک، روبیک وخوشنویسی)
آزمون‌های هفتگی
آزمون‌های دوره‌ای سراسری مبتکران

خدمات معلم راهنما

ویژگی های دوره

  • درس 0
  • آزمونها 0
  • مدت زمان 55 ساعت
  • سطح مهارت همه سطوح
  • زبان فارسی
  • دانشجویان 30
  • ارزیابی بله
3,100,000 تومان